Verhuurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder verhuurder wordt verstaan JSN Beveiliging BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75023121.
 2. Onder huurder wordt verstaan eenieder die na mondelinge of schriftelijke overeenkomst goederen in zijn bezit heeft die eigendom zijn van JSN Beveiliging BV. Iedere rechtspersoonlijkheid kan huurder zijn of worden.
 3. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst zoals die is gesloten tussen huurder en verhuurder inzake de huur van producten.
 4. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst van de gehuurde producten door huurder tot het moment van ontvangst van de producten door verhuurder.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met JSN Services BV, inhoudende de verhuur of huur van producten.

Artikel 3. Voor de huur periode

1. Kwaliteit

 1. Alle in de overeenkomst genoemde producten dienen te werken conform de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door de fabrikant.
 2. Indien de in artikel 2 lid 1 sub a bedoelde richtlijnen niet voorhanden zijn zullen eventuele kwaliteitseisen door de huurder nader moeten worden gesteld in de overeenkomst.

2. Bezorging

 1. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder.
 2. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door verhuurder ongehinderd plaats kan vinden.
 3. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst bedoelde product meer dan éénmaal aan te bieden aan de huurder.
 4. De bezorging van in een overeenkomst bedoeld product kan geschieden door derden.
 5. De huurder betaald verhuurder de bezorgkosten.
 6. De huurder dient verhuurder in staat te stellen de in een overeenkomst bedoelde producten op juiste wijze te bezorgen.
 7. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade oplevert voor de verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de huurder, is de huurder aansprakelijk.

3. Levering

 1. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van de producten te controleren.
 2. Indien de kwaliteit van de geleverde producten niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal verhuurder zorgen voor vervangende producten.
 3. Huurder is verplicht de producten die niet aan de gestelde eisen voldoen onmiddellijk ter beschikking te stellen van de verhuurder.

4. Borg en Legitimatie

 1. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode een borgsom te betalen aan de verhuurder.
 2. De in artikel 2, lid 4 sub a bedoelde borgsom dient verhuurder na afloop van de huurperiode te restitueren aan de huurder indien huurder aan het gestelde in de huurovereenkomst heeft voldaan.
 3. Huurder dient zich aan verhuurder te legitimeren middels een geldig reisdocument.

Artikel 4. Huurperiode

1. Goede zorg

 1. Huurder dient het product aan verhuurder af te leveren zoals huurder het product heeft ontvangen.
 2. Indien tijdens de huurperiode schade aan het product ontstaat verbeurd huurder de borgsom aan de verhuurder.
 3. Indien tijdens de huurperiode het product onbruikbaar wordt gemaakt is huurder gehouden de nieuwwaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder.

2. Kwaliteitsgarantie
Indien het gehuurde product tijdens de huurperiode door slijtage niet meer voldoet aan de gestelde eisen draagt verhuurder zorg voor vervanging.

3. Aansprakelijkheidsvrijwaring
Verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade, op welke wijze ook, door het al dan niet functioneren van de gehuurde producten.

Artikel 5. Terugbezorging

1. Verantwoordelijkheid

 1. Huurder is verantwoordelijk voor het afleveren van de producten aan de verhuurder.
 2. De verhuurder biedt de huurder de mogelijkheid de producten op te komen halen.

2. Kosten
Tenzij anders afgesproken draagt de huurder de kosten voor terugbezorging van de gehuurde producten.

3. Tijdsspanne

 1. Huurder draagt er zorg voor dat de verhuurder binnen 1 uur na afloop van de huurperiode is staat wordt gesteld te beschikken over zijn producten.
 2. Met het in artikel 1 bedoelde wordt gelijkgesteld het afgeven van de producten aan een postbedrijf.

4. Borgsom

 1. De verhuurder is verplicht de gehuurde producten gelijk na het in ontvangst nemen van de gehuurde producten te controleren op eventuele schades die opgelopen kunnen zijn tijdens de huurperiode.
 2. De verhuurder is verplicht de borgsom, minus eventuele schadevergoedingen en minus de kosten voor de huur van de producten, binnen 24 uur uit te keren aan de huurder.

5. Factuur

 1. Verhuurder zal huurder binnen 24 uur na afloop van de huurperiode een factuur ter beschikking stellen waarop vermeld staat wat huurder nog schuldig is aan verhuurder.
 2. Indien huurder na verrekening met de borgsom en eventuele schadevergoedingen aan verhuurder nog een bedrag schuldig is, dient huurder dit bedrag binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen.
 3. Indien huurder in gebreke blijft is verhuurder gehouden alle maatregelen te treffen tegen de huurder die hem goeddunken teneinde het verschuldigde bedrag van huurder te innen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de huurder.

Artikel 6. Bij geschillen

1. Toepasselijk recht
Op alle door JSN Beveiliging BV gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.

Let op: recentelijk zijn onze algemene voorwaarden aangepast. Onder art. 15(2) geldt nu een betalingstermijn van 15 dagen. De herziene versie van de PDF zal spoedig online komen.

.